Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do ewidencji wykładowców

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji i Transportu

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, parter – sala obsługi petenta.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – piątek od 7.30 – 18.00

Tel. 77 40 74 323, 77 40 74 336

mail: komunikacja@powiatkrapkowicki.pl

Podstawa prawna: 

Informacje:

 Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Wykładowcą jest osoba, która:

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku o wpis do ewidencji wykładowców wraz z załącznikami.

DOCwniosek_wykładowca.doc
 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest po złożeniu kompletnego wniosku.

Po złożeniu wniosku (wraz z załącznikami) o wpis do ewidencji wykładowców,  Starosta zgłasza kandydata na wykładowcę  na egzamin do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego, Starosta wpisuje osobę do ewidencji wykładowców, wydając jednocześnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz nadając wykładowcy numer ewidencyjny.

 

Wpis lub odmowa wpisu do ewidencji wykładowców następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu (za pośrednictwem Starosty Krapkowickiego) w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Opłaty:

Opłata za wpis do ewidencji wykładowcy wynosi 50,00 zł.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Starostwa (parter, obok sali obsługi petenta), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00, dokonać wpłaty z wykorzystaniem karty płatniczej lub dokonać przelewu na rachunek bankowy podany poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Bank Spółdzielczy Krapkowice

Nr rachunku: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001

(tytułem: opłata komunikacyjna za wpis do ewidencji wykładowców)

 

 

 

Obowiązki wykładowcy:

 Wykładowca jest obowiązany:

1)przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie

- najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b) informację o zmianie danych;

2)corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego;

3)do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach;

4)rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5)poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6)posiadać w czasie prowadzenia nauki teoretycznej zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Wersja XML