Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 165/2021 z dnia 7.04.2021 r.

BS-B.6740.123.2021.RJ

Krapkowice, dnia 7 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO    

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 165/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. dotycząca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego i silosu paszowego
w miejscowości Ligota 17, na działkach nr  488/5, 488/6, 419/3 k.m.1

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro, pokój nr 112A, w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu

 Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska

 

Wersja XML