Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług psychiatrycznych

Świadczenie usług psychiatrycznych obejmujących poradnictwo oraz terapię dla wymagających wsparcia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i wychowanków pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą, w łącznej ilości 165 godzin, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFZaproszenie do składania ofert.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz ofertowy.docx

PDFZał. nr 1 do umowy - Karty ewidencji godzin wykonania zlecenia.pdf
PDFZał. nr 2 do umowy - Skierowanie Psychiatra.pdf
PDFZał. nr 3 do umowy - Lista obecności.pdf

Wersja XML