Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wydaniu decyzji nr 45/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. o zmianie decyzji o pozaleniu na budowę nr 626/2021 z dnia 20 października 2021 r.

BS-B.6740.35.2022.IS          

Krapkowice, dnia 18 lutego 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

 

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 45/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. dotycząca zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 626/2021 z dnia 20 października 2021 r.w zakresie budowy budynku produkcyjno – magazynowego oraz biurowo – socjalnegowraz ze stacją transformatorową, Rogów Op., dz. 208/48, 208/34 k.m.1., której inwestorem jest spółka SELT sp. z o.o.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

 

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller,

Kierownik Referatu

Administracji Architektoniczno – Budowlanej

Wersja XML