Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki Sentrex sp. z o.o. o pozwolenie na budowę dla inwestycji obejmującej rozbudowę zakładu produkcji worków, budowę i waty, zbiornika p.poż. w miejscowości Gogolin, ul. Kamienna na działkach nr ew. gruntów 214/6, 214/8 k.m.3

BS-B.6740.128.2022.EZ                                                                       

Krapkowice, dnia 23 marca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO  

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 marca 2022 r. spółka SENTREX Sp.z o.o. z siedzibą 47-320 Gogolin, ul. Kamienna 79 złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy zakładu produkcji worków, budowy wiaty, zbiornika p.poż w miejscowości Gogolin, ul. Kamienna,
na działkach o nr ew. gruntów 214/8, 214/6, z k.m.3.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

 Henryk Hehmueller

Kierownik Referatu Administracji

 Architektoniczno – Budowlanej

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wersja XML