Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku spółki PV Chorula sp. z o.o. o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną, Rozwadza dz. 830 k.m.5

BS-B.6740.220.2022.GM                                                                         

Krapkowice, dnia 13 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 maja 2022 r. spółka PV Chorula z siedzibą w Krakowie, ul. Salwatorska 14/310  złożyła wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej do 4,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rozwadza, na działce nr ew. gruntów 830 k.m.5.

Wobec powyższego informuję, ze w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro w pokoju 112A, w godzinach pracy urzędu w od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30, istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.

 

z upoważnienia Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek – Jaśkowska

Dyrektor Wydziału BS

Wersja XML